فرم برنامه ریزی جلسه کوچینگ

با سلام

لطفا با توجه به جلسه گذشته و اهداف خود در این جلسه و برای برنامه ریزی دقیق تر و استفاده بهینه از جلسه کوچینگ، فرم زیر را با دقت و حوصله تکمیل نمایید.

معجزه ارتباطات