دوره غیرحضوری سخنران حرفه‌ای

شاید تا زمانی که مهارت سخنرانی و فن بیان را فرانگیرید متوجه این جمله نشوید که، یکی از عوامل رشد و تکامل انسان در گرو یادگیری این مهارت است چرا که برقراری ارتباط موثر باعث تعاملات پایدارتر و در نتیجه ی آن موفقیت های بیشتر خواهد شد.

offbadge33
۲۱۶۰+ نفر

دانشجو

۱۶+ ساعت

آموزش

2,500,000 تومان

2,500,000 تومان

دوره غیرحضوری سخنران حرفه‌ای

با سخنرانی های بزرگ خود تحولاتی عظیم در ذهن انسان ها ایجاد کنید.

مدرس: سید محمدامین قاسمی زاده

کوچ حرفه ای توسعه فردی و سازمانی

بیش از 22 ساعت آموزش

به همراه تمرین های کاربردی

مشاهده سرفصل‌ ها

سرفصل ها:

جلسه صفر: مبانی و مقدمات (رایگان)                                جلسه ششم: مدیریت بحران از سخنرانی

جلسه اول: اصول صداسازی و فن بیان                                جلسه هفتم: اتیکت و زبان بدن در سخنرانی

جلسه دوم: شناخت و اقناع مخاطب                                   جلسه هشتم: سخنرانی بداهه

جلسه سوم: آماده سازی سخنرانی                                      جلسه نهم: تقویت دایره واژگان

جلسه چهارم: پیکربندی سخنرانی                                       جلسه دهم: اسلاید سازی حرفه ای

جلسه پنجم: مدیریت ترس از سخنرانی

دوره غیرحضوری سخنران حرفه‌ای

شاید تا زمانی که مهارت سخنرانی و فن بیان را فرانگیرید متوجه این جمله نشوید که، یکی از عوامل رشد و تکامل انسان در گرو یادگیری این مهارت است چرا که برقراری ارتباط موثر باعث تعاملات پایدارتر و در نتیجه ی آن موفقیت های بیشتر خواهد شد.

offbadge33
۲۱۶۰+ نفر

دانشجو

۱۶+ ساعت

آموزش

2,500,000 تومان

2,500,000 تومان

دوره غیرحضوری سخنران حرفه‌ای

با سخنرانی های بزرگ خود تحولاتی عظیم در ذهن انسان ها ایجاد کنید.

مدرس: سید محمدامین قاسمی زاده

کوچ حرفه ای توسعه فردی و سازمانی

بیش از 22 ساعت آموزش

به همراه تمرین های کاربردی

مشاهده سرفصل‌ ها

سرفصل ها:

جلسه صفر: مبانی و مقدمات (رایگان)                                جلسه ششم: مدیریت بحران از سخنرانی

جلسه اول: اصول صداسازی و فن بیان                                جلسه هفتم: اتیکت و زبان بدن در سخنرانی

جلسه دوم: شناخت و اقناع مخاطب                                   جلسه هشتم: سخنرانی بداهه

جلسه سوم: آماده سازی سخنرانی                                      جلسه نهم: تقویت دایره واژگان

جلسه چهارم: پیکربندی سخنرانی                                       جلسه دهم: اسلاید سازی حرفه ای

جلسه پنجم: مدیریت ترس از سخنرانی

دوره غیرحضوری سخنران حرفه‌ای

شاید تا زمانی که مهارت سخنرانی و فن بیان را فرانگیرید متوجه این جمله نشوید که، یکی از عوامل رشد و تکامل انسان در گرو یادگیری این مهارت است چرا که برقراری ارتباط موثر باعث تعاملات پایدارتر و در نتیجه ی آن موفقیت های بیشتر خواهد شد.

offbadge33
۲۱۶۰+ نفر

دانشجو

۱۶+ ساعت

آموزش

2,500,000 تومان

2,500,000 تومان

دوره غیرحضوری سخنران حرفه‌ای

با سخنرانی های بزرگ خود تحولاتی عظیم در ذهن انسان ها ایجاد کنید.

مدرس: سید محمدامین قاسمی زاده

کوچ حرفه ای توسعه فردی و سازمانی

بیش از 22 ساعت آموزش

به همراه تمرین های کاربردی

مشاهده سرفصل‌ ها

سرفصل ها:

جلسه صفر: مبانی و مقدمات (رایگان)                                جلسه ششم: مدیریت بحران از سخنرانی

جلسه اول: اصول صداسازی و فن بیان                                جلسه هفتم: اتیکت و زبان بدن در سخنرانی

جلسه دوم: شناخت و اقناع مخاطب                                   جلسه هشتم: سخنرانی بداهه

جلسه سوم: آماده سازی سخنرانی                                      جلسه نهم: تقویت دایره واژگان

جلسه چهارم: پیکربندی سخنرانی                                       جلسه دهم: اسلاید سازی حرفه ای

جلسه پنجم: مدیریت ترس از سخنرانی