فایل های دوره غیرحضوری سخنران حرفه ای | گام صفر

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”گام صفر (ویدیو قسمت اول)” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2FS0EP01.mp4|||”][vc_btn title=”گام صفر (ویدیو قسمت دوم)” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2FS0-EP2_1.mp4|||”][vc_btn title=”گام صفر (ویدیو قسمت سوم)” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2FS0Ep03.mp4|||”][vc_btn title=”گام صفر (ویدیو قسمت چهارم)” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2FS0ep04jfjfjfjf.mp4|||”][vc_btn title=”گام صفر (فایل صوتی قسمت اول)” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2F01pey5605.mp3|||”][vc_btn title=”گام صفر (فایل صوتی قسمت دوم)” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2F02pey8795605917.mp3|||”][vc_btn title=”گام صفر (فایل صوتی قسمت سوم)” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2F03p879pey5605.mp3|||”][vc_btn title=”گام صفر (فایل صوتی قسمت چهارم)” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2F04P56P05879.mp3|||”][vc_btn title=”جزوه گام صفر” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2Fslide-zero-part1.pdf|||”][vc_btn title=”تمرینات گام صفر” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2FtamrinE00121324354.pdf|||”][vc_btn title=”کتاب الکترونیکی مرگ یا سخنرانی در جمع؟” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2FeBook100.pdf|||”][vc_btn title=”برترین کتب سخنرانی و فن بیان” link=”url:http%3A%2F%2Fdl.farayesh.co%2Fproducts%2Fsokhanrani-herfeii%2FE01%2Fbook-speech-10.pdf|||”][/vc_column][/vc_row]