screencapture-farayesh-co-data-EBook01-pdf-2023-06-15-21_38_37 (1)

دانلود کتاب

مرگ یا صحبت کردن در جمع؟

راهکارهای عملی برای کنترل ترس و استرس از سخنرانی

مهارت صحبت کردن در جمع و سخنرانی، امروزه یکی از ارکان اساسی موفقیت در زندگی و کسب و کار هر فردی به حساب می‌آید. با یک جستجوی ساده در اینترنت خواهید دید که اگر نگوییم همه ولی اکثر افراد موفق در جهان از این مهارت اساسی و مهم بهره برده‌اند. هم افرادی که در دنیا تغییراتی بزرگ رقم زده اند امثال ماهاتما گاندی و آبراهام لینکلن و هم آنهایی که در زندگی و کسب و کار خود تحولی شگرف ایجاد کرده‌اند مثل استیو جابز، تونی رابینز همگی از این مهارت ارزشمند بهرهمند بوده و هستند.

.digits-main_style, .digits-tp_style, .digits-form_page, .digits-form_container { --dprimary: #1C2434; --dtitle: #2D333D; --dfield_bg: #F8F8F8; --daccent: #9CF5FF; --dform_bg: #FFFFFF; --dbutton_text: #FFFFFF; } .digits-main_style.digits-dark-theme, .digits-form_page.digits-dark-theme, .digits-form_container.digits-dark-theme, .digits-dark-theme .digits-form_container { --dprimary: #FFFFFF; --dtitle: #FFFFFF; --dfield_bg: rgba(248, 248, 248, 0.06); --daccent: #9CF5FF; --dform_bg: #1C2434; --dbutton_text: #1C2434; }
بازنشانی رمز عبور
عضویت