ثـبـت درخـواسـت مـشـاوره کـسـب و کـار با آقـای مـحـمـدحسین افضلی

مـحـمـدحسین افضلی

کــــــوچ حـــــرفه ای و مشاور کسب و کار
مدیر دپارتمان کسب و کار خانه فرایش
دارای گواهینامه ACTP از آکادمی بین المللی IMPACT آمریکا
نــویسنـــده کـتـــــاب تـئـــــــــــوری انتخـــــــــاب اهــــــــــداف
مــتـــرجــــــــم کــتـــــاب پــنـــــــج نــقــــش رهبـــــــــــــــــــری
مشــــــاور و مـــدرس هدف گـــــذاری نیـــــروگـــاه اتمی بوشهر
تسهیــــلگر نگــــرش ارتبــــــــــاط بـــــــدون خشـونــت (NVC)

توصیه های همکاران و بازخورد مراجعان

گالری تصاویر